TRƯỜNG CÔNG LẬP, HỌC PHÍ THẤP, CHỈ XÉT TUYỂN HỌC BẠ